Η πορεία της πνευματικής ανάπτυξης και σχηματισμου μπορεί να παρουσιάσει μερικές μοναδικές προκλήσεις. Συχνά, μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες καθώς δεν μπορείτε να βρείτε διαφάνεια ή κάτι σας κρατά πίσω απο κάποια πιστεύω, φόβο, μοτίβο ή μπλοκ που σας εμποδίζει να προχωρήσετε περαιτέρω. Εναλλακτικά, μπορεί να έχετε έναν πελάτη και να ζητήσετε μια δεύτερη γνώμη ή καθοδήγηση σχετικά με την εύρεση της σωστής θεραπείας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα είμαι πολύ χαρούμενηνα συμμετέχω στη λύση και να ενεργήσω ως μέντορας. Στο πνευματικό μου ταξίδι, έχω παρακολουθήσει και επιλύσει διαφορετικές καταστάσεις και η εμπειρία μου μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που σας δώσει το πλεονέκτημα και τη σαφήνεια που αναζητάτε στην εύρεση της απάντησής σας.

The path of spiritual growth and development can present some unique challenges. Often, there may be doubts as you are unable to find clarity or are held back by some belief, fear, pattern or block that prevents you from progressing further. Alternatively, you may have a client and require a second opinion or guidance on finding the right healing. In such cases, I am more than happy to be part of the solution and act as you mentor. In my spiritual journey, I have witnessed and resolved different situations and my experience may just be the thing that gives you the edge and clarity you seek in finding your answer.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes