Καθαρισμός, ενεργοποίηση και ισορροπία του σώματος και του ενεργειακού σας συστήματος

Το σώμα μας έχει 7 κύρια ενεργειακά κέντρα, αδένες όπως είναι η επίφυση και πολλά άλλα ενεργειακά  σημεία και ενεργειακά κανάλια που διασχίζουν το  ανθρώπινο μας σώμα. Όταν η ενέργεια ρέει ελεύθερα στο σώμα μας, ζούμε μια υγιή ζωή χωρίς φόβο, προσκολλήσεις και αρνητικότητα. Τα ενεργειακά μας κέντρα είναι περίπλοκα ισορροπημένα, ευθυγραμμισμένα, ενεργοποιημένα, για να μας δίνουν τη σαφήνεια στη δράση, καλή συναισθηματική κατάσταση και την καλή υγεία. Μπορούν, επίσης, να μας δώσουν τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Όλον Φώς, για να έχουμε καθαρότητα στην σκέψη, σοφία και για να υλοποιήσουμε τις βαθύτερες επιθυμίες μας και να είμαστε στην δύναμη μας. Μια ανισορροπία σε ένα ενεργειακό κέντρο δημιουργεί μια επίδραση ντόμινο στα άλλα και μειώνει το ενεργειακό μας πεδίο. Αυτή η αδυναμία μας κάνει επιρρεπείς σε αποτυχίες, στεναχώρια, θυμό, συναισθηματικό στρες και θέματα υγείας.

Μέσα από την πρακτική μου, είμαι σε θέση να προσδιορίσω τον τόπο όπου τα μπλοκαρίσματα βρίσκονται στα ενεργειακά σημεία σας και να χρησιμοποιήσω την ενέργεια για  την ανασύσταση,  ενεργοποίηση και την ισορροπία σε αυτό το σημείο και ολόκληρο το φυσικό και ενεργειακό σύστημα σας.

Our body has 7 main chakras, major glands like the pineal gland and many other energy points and channels that traverse our complex human body. When energy flows freely and abundantly in our body, we live a life free of health problems,fear, attachments and negativity. The energy points and chakras are intricately balanced, aligned, energized, to give us clarity in action a good emotional state and good health. They also give us the ability to connect with The Creator of All That Is to have clarity, wisdom to manifest our deepest desires and be in our power. An imbalance in one point creates a knock on effect and lowers our energy field. This weakness makes us prone to setbacks, emotional stress and health issues.

Through my practice, I am able to determine where the blockages lie in your energy points and use the energy to replenish, energize, realigned and balance that point and your entire energy system.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes