Ενεργειακή εργασία για τις επιχειρήσεις, Επαγγελματική Ανάπτυξη και χρήματα Θεραπεία

Η διοίκηση μιας επιχείρησης χρειάζεται πολλά στοιχεία για να λειτουργήσει σε συγχρονισμό. Μία ιδεώδης ισορροπία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει αύξηση στον πλούτο, η επιχείρηση συγκροτείτε από αξιόλογους ανθρώπους και το ηθικό των ανθρώπων είναι ψηλό.

Σε κάθε περίπτωση για να συμβαίνει αυτό, η επιχείρηση πρέπει να είναι απελευθερωμένη από συνδέσμους, προσκολλήσεις , υποσχέσεις, υποχρεώσεις, συμβόλαια ή συμφωνίες με προηγούμενους ιδιοκτήτες, ο φυσικός χώρος της επιχείρησης χρειάζεται να είναι καθαρός από αρνητικές ενέργειες και σε ισορροπία. Εάν η επιχείρηση είναι οικογενειακή τότε οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας πρέπει να είναι υγιείς, σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εξυγιανθούν και να καθοριστούν νέες προοπτικές για την επιχείρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ροή της θετικής ενέργειας γίνεται πιο αδύναμη αφού συμβάλλουν σε αυτό η ενέργεια των ανθρώπων η άλλα στοιχεία.

Η ενεργειακή εργασία μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση των αρνητικών ενεργειών που έχουν συσσωρευτεί και να φέρουν την επιχείρηση πίσω στο δρόμο της ευημερίας και αφθονίας.  Ποίο σημαντικό ακόμα είναι ότι η ενεργειακή εργασία θα σας βοηθήσει να βρείτε τις καλύτερες λύσεις για την ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Running a business require many elements to function in sync.  An optimum balance is achieved when there is growth in wealth, the environment draws positive people and the employee morale is high.

To achieve such a state, the energy of the business needs to be cleared from bonds, attachments, promises or obligations, contracts or agreements that had a negative outcome.  The physical space of the business need to be cleansed from such negative energies and replaced with balanced high impact energy of abundance. If the business involves a family, then the relations of the family needs to be healed in order to set new healthy intentions for their business. Also the flow of energy weakens over time as people’s own personal energy or other elements can disturb and create an imbalance. Often these disturbances hinder growth, interrupt money flow and businesses experience unexpected problems leading to financial loss.

Energy healing can help release the negative toxic energy that has accumulated and correct the course to put you back on the road of prosperity and financial abundance. More importantly, energy work will empower you to find the right answers to make the right decisions in growing your business.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes